Bogorodica Umilenije

BOGORODICA (grč. Θεοτόκος), u svim jevanđelskim predanjima majka Gospoda Isusa Hrista, a time je određena i njena uloga u domostroju spasenja; Djeva Marija, koja na jedinstven način projavljuje Svetog Duha u Crkvi; simvol duhovnosti i pobožnosti. Apostol Luka prikazuje Mariju kao pobožnu ženu, koja se verno pokorava Zakonu (Lk 2,22), a njene odgovore na Božiju poruku izražava pravim starozavetnim izrazima (Lk 1,38). Ona prima nagoveštaj spasenja (Lk 1,28), prihvata ga i tako omogućava njegovo ispunjenje. Ona tako postaje prva epifanija Duha Svetoga ο realnosti Carstva nebeskog. Bogorodica je prva ikona, prvi dar, prvo pokazanje Duha Svetoga. Bogorodica je Mati Božija (a to ime je ispisano na ikonama, inicijalima ΜΡΘΟΥ, ili potpuno μήτηρ Θεοΰ), koja je rodila Sina Božijeg, a koji je od nje uzeo savršenu ljudsku prirodu. Povodom toga, Hrišćanstvo je tokom svoje istorije, odavalo dužno poštovanje Bogorodici. Odmah posle slabljenja mnogoboštva, car Konstantin Veliki podigao je presvetoj Bogorodici tri crkve u Carigradu. Treći vaseljenski sabor (Efes, 431) održan je u crkvi posvećenoj njoj. Pored toga, Crkva je posvetila Bogorodici nekoliko praznika tokom godine: Rođenje (Mala Gospojina), Vavedenje, Blagovesti i Uspenje (Velika Gospojina). Dostojanstvo i ime Bogorodica pripalo je Djevi Mariji iz Nazareta kao Božijoj izabranici u ikonomiji spasenja ljudskog roda. Ο tome kako je ona poslužila kao živi posrednik Božanskog plana u ovaploćenju Sina Božijeg, predvečnog Emanuila, koga je rodila pre dve hiljade godina, svedoče razni izvori: a) onomastika; b) epiteti; v) Stari i Novi Zavet; g) svetootački spisi; d) omilitika; đ) liturgija; e) crkvena poezija; ž) akta Crkvenih Sabora; z) predanja; i) ikonografija. Na aramejskom, ime Mariam znači Jahve Bogu odana, voljena od Boga. Ničije ime, kaže Sv. Damaskin, ne može se porediti sa njenim, i stoga je pozdravlja kao Majku Božiju s najlepšim imenom među stvorenjima. Kao Majka neprolazne Svetlosti, ona je predskazana u starozavetnim knjigama (4 Moj 24,17; Jez 7,14), a u Otkrovenju Jovanovom (Otk 12,13) najavljena je u svetlećem oreolu, okružena sa 12 zvezda.

Design © bojovicdejan.com - Pravoslavne ikone All rights reserved.